Change text size:   Increase font size   Reduce font size  |   Print page:   Print this page
  |   Contact us   
 
languages
Vietnamese
Vietnamese
Thêm tin tức bằng tiếng Việt
Các đề tài có sẵn khác bằng tiếng Việt
Tin tức liên hệ
Trang nhà tiếng Việt
Đầu trang

Tin liệu tiếng Việt - Vietnamese 

Fair Trading có trách nhiệm bảo vệ quyền hạn của người tiêu dùng.

Chúng tôi cung ứng trợ giúp và thông tin miễn phí cho những người tiêu dùng và thương nghiệp tại NSW về các cung cách làm việc có đạo đức và công bằng.

Dưới đây là nhiều loại thông tin đã dịch sang tiếng Việt.

Để truy cập thông tin, bấm vào đề tài mà quý vị muốn tải xuống.

Mua sắm

Shopping

Avoiding scams
Be scam aware (postcard)
Buying a used car
Christmas shopping checklist
Contract checklist
E10 petrol
Entering a contract (postcard)
Funerals
Hiring a service (postcard)
Know your rights before signing up for a training course
Mobile devices
Shopping and consumer guarantees
Tutoring tips for parents
Your shopping rights

Đầu trang

Thương nghiệp

Business 

Safe electrical goods 
Selling safe products 

Đầu trang

Nhà cửa và Thuê mướn 

Property and tenancy 

Buying a property off the plan

Buying a strata property

Changes to strata laws

Dealing with problems in strata

Did you know that strata laws have changed? (Poster)

New tenant checklist

Protect yourself from underquoting

Renovations to your strata property

Renting a home 

Residential tenancy complaints

Understanding your strata by-laws

Đầu trang

 

Associations

Association records
Financial reporting requirements
Incorporating an association
Management committees
Resolving disputes
Running an association

Đầu trang

NSW Fair Trading 

NSW Fair Trading 

What we can do for you
Customer feedback form
Making a complaint - speaking out (postcard)
Help 

 

Để được giúp đỡ về ngôn ngữ, gọi đến 13 14 50 và yêu cầu thông dịch viên người Việt.

Tải xuống ứng dụng Adobe Acrobat Reader miễn phí để quý vị có thể truy cập thông tin của chúng tôi dưới dạng PDF.

Đầu trang

Get a free copy of Adobe Acrobat Reader so you can access PDF versions of our information.