Change text size:   Increase font size   Reduce font size  |   Print page:   Print this page
  |   Contact us   
 
languages
Farsi
Farsi
اطلاعات به زبان فارسی
اطلاعات به زبان فارسی
هوم پیج (صفحه اصلی) فارسی
بالای صفحه

اطلاعات به زبان فارسی - Farsi 

 

Fair Trading متعهد به حفاظت از حقوق مصرف کنندگان است.

ما برای مصرف کنندگان و اصناف در مورد رفتار منصفانه و اخلاقی در New South Wales کمک و اطلاعات رایگان عرضه می کنیم.

در زیر لیستی از اطلاعاتی که به زبان شما ترجمه شده است ذکر شده است.

برای دسترسی به اطلاعات روی موضوعی که مایلید دانلود کنید کلیک کنید

 

 خرید 

Shopping

Christmas shopping checklist

Your shopping rights

 

 NSW Fair Trading

 NSW Fair Trading

What we can do for you

 

 

رای کمک به زبان به شماره 13 14 50 تلفن کنید و درخواست یک مترجم به زبان خودتان بکنید.

یک نسخه رایگان از Adobe Acrobat Reader را بدست آورید تا بتوانید به اطلاعات ما بصورت PDF دسترسی پیدا کنید.