Change text size:   Increase font size   Reduce font size  |   Print page:   Print this page
  |   Contact us   
 
languages
Dinka
Dinka
Lëk në jiɛ̈ŋ
Lëk në jiɛ̈ŋ
Gɔ̈c ë Thuɔŋjäŋ
Yäär Nhom Nhial

Lëk në jiɛ̈ŋ - Dinka 

Ajuiɛɛr ye cɔl Fair Trading (Pɛɛr Terediŋ) yen atiɛ̈ɛ̈t nyin në gël yith adööc ke kɔc ɣɔ̈ɔ̈c.

Wo wël ke lëk gam apath të kɔc ɣööc ku kɔc tajir në dhöl lɔcök ku lon ye yic theek në New South Wales (Niiu Thawuth Welith).

Ke ka ba yök piiny acï keek waar yiic në thuɔŋdu.

Të bï yïn wël ke lëk yök ke yï gut rin wɛ̈t cï gɔ̈t wïc ba lööm.

 Ɣɔ̈c käŋ thuuk

Shopping

Buying a used car

Christmas shopping checklist

Mobile phones

Your shopping rights

 

 Ɣöt ku jiɛ̈ɛ̈r ɣöt

Property and tenancy

 New tenant checklist

 

 NSW Fair Trading

 NSW Fair Trading

 What we can do for you

 

 

Në kuɔɔny wɛ̈t thok, cɔl 13 14 50 ku thiɛ̈c bï yï gäm raan thuɔŋdu waaric.

Löm waragaŋ de Adobe Acrobat Reader (Adobi Akorobat Rïda) ba wël cï keek tääu në PDF yök thïn.